Leveringsvoorwaarden

Door plaatsing van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering, garantie en betalingsvoorwaarden van Jan Buijzen akkoord gaat.

Leveringsvoorwaarden:

 1. Bezorgkosten

Jan Buijzen brengt per bestelling waarvan het totale aankoopbedrag beneden de €  75,- is, aan verpakking en verzendkosten € 10,00 in rekening voor leveringen binnen Nederland en Duitsland.

 1. Bericht over uw levering

Uw bestelling wordt doorgaans binnen 2 dagen afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is informeert Jan Buijzen u per mail over de leveringsplanning. Met voorbehoud tijdens een weekend of stagnatie bij de vervoerders, zoals Post.nl. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook zodanig niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

 1. Wat u ziet en leest, is wat u krijgt

De aangeboden goederen en of diensten in onze webwinkel worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Jan Buijzen staat er voor in dat de goederen en of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of de bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften.

 1. Productinformatie

De vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendkosten worden apart aangegeven. Voor een bestelling geldt altijd de prijs van de actie die op het moment van bestelling wordt vermeld. Jan Buijzen houdt zich het recht de prijzen van de producten te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later na aanschaf van een product het artikel afgeprijsd blijkt te zijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Jan Buijzen tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen) betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Indien u uitgebreidere informatie wenst gelieve dan even contact op te nemen.

 1. Aanbiedingen

Eenmalige aanbieding wegens opheffing en verkoop van het restant dames nachtkleding. Indien er sprake is een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

 1. Onjuiste bezorgingen voorkomen

Bij verhuizing verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw nieuwe adres aan Jan Buijzen door te geven. Indien Jan Buijzen geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Jan Buijzen bekende adres. Ontvangt u artikelen die u niet heeft besteld? Gelieve dan zo spoedig mogelijk  Jan Buijzen hiervan op de hoogte te stellen. Vermeldt Jan Buijzen aan u onjuiste gegevens gelieve dit eveneens zo spoedig mogelijk aan Jan Buijzen.

 1. De ontvangen bestellingen

Voor het verzenden worden de artikelen gecontroleerd en versturen wij deze in een deugdelijke verpakking via Post.nl. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport.
Bij het ontvangen van de artikelen dient de klant direct deze te controleren en bij beschadiging of andere zaken verzoeken wij u dit onverwijld kenbaar te maken en zonodig een foto digitaal naar ons toe te zenden. Gooi nimmer de postverpakking weg voor dat u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een al ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te berichten. De klant verbindt zich de bestelling te controleren bij levering.

 1. Aansprakelijkheid

De inhoud van de webwinkel van Jan Buijzen evenals de inhoud van alle andere uitingen van Jan Buijzen (op internet) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jan Buijzen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Jan Buijzen is daarom niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Jan Buijzen kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen. De aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Jan Buijzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane indirecte kosten.

 1. Overmacht

Bij overmacht proberen we toch zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Jan Buijzen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien een van de partijen daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop één der partijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor één der partijen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Jan Buijzen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Jan Buijzen zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. U onderzoekt of de geleverde bestelling in orde is.

Wanneer u uw bestelling bij Jan Buijzen ontvangt dient u het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. U bekijkt dan of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met wat is overeengekomen, en voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. U dient eventuele zichtbare tekorten binnen drie dagen na levering schriftelijk (per e-mail) aan ons te melden.
Een niet direct zichtbaar gebrek dient u binnen acht dagen na ontdekking te melden aan Jan Buijzen.
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die Jan Buijzen u heeft geleverd, gaat op u over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de u of van een door u aan te wijzen derden worden gebracht.

 1. Garantie

Jan Buijzen garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik gebreken optreden in of aan artikelen die vallen onder de collectie van Jan Buijzen worden deze door Jan Buijzen kosteloos hersteld dan wel geld teruggave vanwege de eenmalige uitverkoop-aktie.
Ook alle verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is voor rekening van Jan Buijzen. Jan Buijzen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.
In dat geval dient u binnen veertien dagen een nieuwe keuze te maken uit de opheffingscollectie.
Als het te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien. Het te vervangen artikel wordt eigendom van Jan Buijzen.

Op de artikelen van Jan Buijzen kan geen aanspraak worden gemaakt wanneer:

 1. het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd; b. indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (door derden); c. dan wel de datum op de afleveringsbon is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; d. gebreken ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend (huishoudelijk) of onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing en wasvoorschrift); e. gebreken ontstaan door onjuist strijken / persen waardoor het weefsel uit model raakt; f. gebreken ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
 2. gebreken ontstaan door van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, natuurrampen, etc.); h. door blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte; i. Jan Buijzen niet tijdig de gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek of aan de andere kant in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen; j. indien er sprake is van verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard (zoals verfbaden, natuurlijke structuur van weefsels) die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
 3. na enkele malen wassen de krimp niet geheel tot de beoogde afmeting resulteert.
 1. Betalingsvoorwaarden

Bij betaling via een bankoverschrijving vindt levering plaats nadat het aankoopbedrag op de bankrekening van Jan Buijzen (Nederland) is bijgeschreven.

Bankgegevens ABNAmro
IBAN NL27 ABNA 0450 7466 58.
BIC ABNANL2A

Jan Buijzen blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.